உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்! – கிருநிசா (முழுகதை )

அன்பு வாசகர்களே ! கிருநிசா தனது கதைக்கான முழு லிங்க் தந்துள்ளார்.  முதல் கதை , வாசிப்பவர்கள் அமைதியாகப் போகாமல் உங்கள் கருத்துகளை அவரோடு பகிர்ந்து கொண்டால், மேலும்  அவரது எழுத்தை நேர்த்தியாக்க அது உதவும்.   வாசித்துவிட்டீர்கள் என்று நினைக்கிறன் மக்களே. லிங்க் டிலிட் செய்துவிட்டேன்   Advertisements Continue reading உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்! – கிருநிசா (முழுகதை )

உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்!17

அன்பு வாசகர்களே! கிரு நிசாவின் கதைக்கான அடுத்த அத்தியாயம் இதோ… வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்.     Continue reading உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்!17

உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்! 16

அன்பு வாசகர்களே!   கிருநிசா அடுத்த அத்தியாயம் தந்துள்ளார். வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.   Continue reading உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்! 16

உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்! – 15

அன்பு வாசகர்களே! கிருநிசாவின் கதைக்கான அடுத்த அத்தியாயம் இதோ! உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். Continue reading உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்! – 15

உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்!-14

அன்பு வாசகர்களே! கிருநிசா அடுத்த அத்தியாயம் தந்துள்ளார். வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.   Continue reading உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்!-14

உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்! – 13

அன்பு வாசகர்களே ! கிருநிசா அடுத்த அத்தியாயத்தோடு வந்துவிட்டார். வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.   அத்தியாயம் 13   Continue reading உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்! – 13

உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்!-12

அன்பு வாசகர்களே! கிருநிசா அடுத்த அத்தியாயம் தந்துள்ளார் . வாசித்து , உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அத்தியாயம் 12 Continue reading உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்!-12

உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்!11

அன்பு வாசகர்களே! கிருநிசா அடுத்த அத்தியாயம் தந்துள்ளார். வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.   Continue reading உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்!11

உயிரே உன்னில் ச(அ)அரண் புகுந்தேன்!10

அன்பு வாசகர்களே ! கிருநிசாவின் அடுத்த அத்தியாயம் இதோ… உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.   அத்தியாயம் 10     Continue reading உயிரே உன்னில் ச(அ)அரண் புகுந்தேன்!10

உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்! – 9

அன்பு வாசகர்களே ! கிருநிசா அடுத்த அத்தியாயம் தந்துள்ளார். வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.           Continue reading உயிரே உன்னில் ச(அ)ரண் புகுந்தேன்! – 9