கண்ணம்மா இறந்துவிட்டார்!

அன்பு வாசகர்களே !

ஒரு சிறு முயற்சி.

வாசித்துவிட்டு உங்கள் மனதில் தோன்றுவதை சொல்லுங்கள். 

 

Advertisements

4 thoughts on “கண்ணம்மா இறந்துவிட்டார்!

  1. உண்மைதான் பிரியா

    இப்படியான செய்திகளைக் கேட்கையில் உண்டாகும் மனக் குமுறல் …

    வேறு என்ன செய்வது ..எனக்கு மூன்று மகன்கள் . முறையாக வளர்த்து விடலாம் .

    நன்றி நன்றி

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s