தை ஒன்று…

happy-New-year-2018-poems

 

இலங்கையில் இருந்து இங்கு வந்து பதினைந்து வருடங்கள்.

இதை எண்ணியதும் கிறுக்கியவை …வாசித்துப் பாருங்கள் மக்களே !

தை ஒன்று

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s