7 . நெஞ்சினில் நேச ராகமாய் !

5

   

மின்னிதழ் வடிவிலும் வெளியாகியுள்ளது 

Amazone.in

Amazone.com

காதல், மிக அற்புதமான அழகிய நுண்ணிய உணர்வு !

   ஆனால் , அது படுத்தும் பாடுகளை அனுப்பவிப்பவர்களுக்குத்தான் தெரியும், அது தரும் வலி சுகமா சோகமா என்று!

  இக்கதையிலும் காதல் நிமிர்வாகவே தலை காட்டுகின்றது .

  இதேகாதல், இரு பெண்களுக்கும் , ஒரு குடும்பத்திற்கும் ஏற்படுத்தும்  விளைவே கதையாக நகர்கின்றது.

குடும்ப உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, அவர்களின் உணர்வுகளோடு பின்னிப் பிணைந்து செல்கின்ற கதை , உங்களையும் தன்னுள் இழுத்துச் செல்லும் என்பதில் ஐயமில்லை.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s