6 . உயிரில் கலந்த உறவிதுவோ!

 

pixiz-13-09-2017-21-52-06

மின்னிதழ் வடிவிலும் வெளியாகியுள்ளது 

Amazone.in

Amazone.com

 

”   பிரதிபலன் பாராது, தன்னலமற்ற அன்பைச் செலுத்துவது ஒரு வரம் அல்லவா?

 அது கிடைப்பதும் நிச்சயம் வரமே!

அதையே தகுதியே இல்லாதவர்களிடம் செலுத்தினால்?”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s