5 . நீ என் சொந்தமடி!

 

rt innature (2)

மின்னிதழ் வடிவிலும் வெளியாகியுள்ளது 

Amazone.in

Amazone.com

ஆறுகதைகளையும் இலங்கையை மையமாக  வைத்து எழுதிய நான், இதில் இந்தியாவை மையமாக வைத்து எழுதியுள்ளேன் .

“எத்தனையோ காரணங்களை முன்னிட்டு சிசுக்கள் ஆனாதை ஆக்கப் படுகிறார்கள். அந்த செயலைச் செய்பவர்களிடம் தம்மை நியாயப்படுத்த எண்ணற்ற காரணங்கள் இருக்கலாம் .

ஆனால் அந்த சிசு?

அதன் வாழ்வு?”

இதை மையமாக வைத்து எழுதிய நாவல். 

எனது இரண்டாவது புத்தகமாக வெளிவந்த கதை. 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s