கோகுலனும் தமக்கையும்!

கோகுலனும் தமக்கையும்!

 

Advertisements

2 thoughts on “கோகுலனும் தமக்கையும்!

  1. Hi Rosei:

    I ,loved it. I didn’t guess that Kokulan was a soul who reunites with his sister every year. Am I correct?

    Liked by 1 person

  2. உங்கள் ஊகம் மிகச் சரி ஜானகி ..அகாலமாக இறந்த கோகுலனின் ஆவி ..தான் இறந்த நாளில் தமக்கையிடம் செல்வது போல எழுதினேன் . நன்றி நன்றி

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s