விட்டில் பூச்சிகள்! by ரோசி.

  அன்பு வாசகர்களே!     நான் நலம்; நீங்களும் நலம் தானே?     முடிந்தால் அடுத்த கதையோடு ‘மே’யில்  சந்திப்போம் என்றேன் அல்லவா? அது எங்கே முடிந்தது?    அரைக்கிணறு தாண்டிய நிலையில் கதை முறைத்துக்கொண்டு தூங்குது!    அதை முடித்துவிட்டு உங்கள் பார்வைக்கு கொண்டுவர நிச்சயம் இப்போதைக்கு முடியாது. உங்களுக்கும் வேண்டாம், எனக்கும் வேண்டாம்; … Continue reading விட்டில் பூச்சிகள்! by ரோசி.